03.02.2012

Un alt risc per a les empreses

José María Bové Soci de HLB Bové Montero y Asociados


 
Amb la perspectiva que proporciona l’any transcorregut des que va entrar en vigor la Llei Orgànica 5/2010, és convenient parlar d’una de les principals novetats que va introduir, això és, la responsabilitat penal de les persones jurídiques. I és que per primera vegada el Codi Penal preveu la imposició de penes a les persones jurídiques.

Tal com s’indica en el nou apartat 7 de l’article 33, les penes que es poden imposar a les empreses consisteixen en multes, clausura temporal, prohibició de contractació, inhabilitació, intervenció judicial i fins i tot, la dissolució.

S’obre una doble via de responsabilitat penal, tant per als representants legals i administradors de fet o de dret i les persones jurídiques; a partir d’ara, doncs, la responsabilitat de la persona jurídica és independent de la responsabilitat penal de la persona física. Les persones jurídiques seran també penalment responsables dels delictes comesos pels seus empleats o treballadors per no haver-se exercit sobre ells el degut control, segons les concretes circumstàncies del cas.

La duresa de la regulació és òbvia al no contemplar-se causes diinculpabilitat o eximents. Si que es consideren en canvi un conjunt de circumstàncies atenuants, entre elles, haver establert, abans del començament del judici oral, mesures eficaces per a prevenir i descobrir els delictes que en el futur poguessin cometre’s. La llei tipifica fins a 23 delictes diferents.

Les empreses haurien de revisar els seus circuits de control intern per a determinar si estan dissenyats per a evitar els delictes de naturalesa penal – econòmica, quelcom propi de l’activitat d’auditoria de comptes; no és gratuït que la segona norma d’auditoria de comptes textualment digui que “haurà d’efectuar-se un estudi i avaluació adequada del control intern com base fiable per a la determinació de l’abast, naturalesa i moment de realització de les proves a les que hauran de concretar-se els procediments d’auditoria”.

Ara l’enfocament de la descripció, revisió i avaluació del control intern, com el propi dret d’auditoria indica, està enfocat a analitzar el funcionament dels controls de tipus comptable o de tipus administratiu. Haurà doncs que afegir ara un nou enfocament dirigit a implantar controls de salvaguarda dels delictes penals en els quals, eventualment, pogués incórrer la persona jurídica.

La descripció, revisió i avaluació dels circuits de control intern de caràcter penal haurien de ser duts a bona fi per un equip mixt d’advocats especialitzats en dret penal-econòmic i auditors de comptes que vetllaran per les bones pràctiques empresarials.

Als riscos inherents a l’activitat empresarial se sumen ara els de naturalesa penal que hem comentat. Subjeu en el fons per part del legislador una constant en matèria regulatòria per a millorar la transparència, la competitivitat i l’ètica de les empreses, perseguint per via penal conductes infractores. Benvingudes aquestes mesures si amb això aconseguim un món millor per a nosaltres i per a les generacions futures.
Ficheros:
Cinco_Dias_020212.pdf349 K