03.05.2017

Molta sort, contribuent de l’IVA

Per Belén Fernández Ulloa Sòcia de Bové Montero y Asociados


Com sabrà el conjunt de contribuents de l’IVA, en l’àmbit específic de la fiscalitat espanyola ens trobem en ple procés de canvi -no els càpiga cap dubte que serà de gran calat- del que ha estat -sí, ni més ni menys que des de fa més de tres dècades- el nostre sistema de gestió de l’Impost sobre el Valor Afegit. Bé podria dir-se que el nou model, el camí del qual es troba a punt de començar, s’ha mantingut en estat d’hibernació des de l’any 2014, ja que des de llavors ha existit la voluntat que determinats contribuents estiguin sotmesos a l’obligació de subministrar per via electrònica els registres de la facturació.

Al llarg d’aquest llarg període de temps, el Govern d’Espanya ha anat posposant any rere any la seva entrada en vigor i, encara que les raons concretes dels successius ajornaments soferts nosaltres les desconeixem, podem fàcilment suposar que tant motius tècnics com polítics han tingut un pes semblant a la tardança de la seva posada en marxa. Perquè el que resulta palmari és que es tracta d’un sistema que requereix substancials adaptacions tècniques per gestionar la ingent informació i que, sense cap dubte, la seva implantació és clarament impopular.

Sigui com sigui, el nou sistema de gestió aprovat -el així denominat Subministrament Immediat d’Informació (SII) - té efectes per al present exercici 2017, més concretament a partir del proper 1 de juliol, però amb una retroacció a 1 de gener difícil d’ entendre i a la qual ens referirem més endavant.

D’acord amb fonts ben informades de la pròpia Direcció General de Tributs, aquest sistema afectarà aproximadament a unes 62.000 empreses que representen el 80 per cent de la facturació empresarial en el conjunt d’Espanya. Es tracta d’un nombre d’empreses gens menyspreable que posa en evidència que el teixit empresarial espanyol va molt més enllà dels selectes integrants de l’índex borsari Ibex 35, una qüestió que d’altra banda l’Agència Tributària sembla no tenir sempre en compte: de fet , les proves pilot del nou model SII s’estan realitzant amb la participació d’empreses al qual no és per res representatiu del teixit empresarial espanyol ni, per tant, de la realitat.

Del que sí es tracta és d’una modificació d’enorme transcendència pràctica que, en essència, es basa en un nou sistema de gestió dels llibres registre de l’IVA a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària (AEAT), mitjançant el subministrament quasi immediat de determinats registres. En el terreny pràctic això es tradueix en l’enviament del contingut complet de les factures emeses i rebudes en un termini veritablement curt -això és, de 4 dies naturals-, encara que excepcionalment aquest termini queda fixat en vuit dies naturals per al segon semestre del 2017 .

És important assenyalar que queden exclosos del còmput dels terminis citats els dissabtes, els diumenges i els dies declarats festius nacionals; per tant, els festius autonòmics i / o locals es consideren dies naturals a efectes del còmput de tal període. Una altra consideració rellevant a tenir en compte és que els empresaris i professionals que apliquin el Subministrament Immediat d’Informació des l’1 de juliol de 2017, estaran obligats a remetre els registres de facturació del primer semestre de 2017 abans de l’1 de gener de l’any 2018.

El Subministrament Immediat d’Informació no és aplicable amb caràcter obligatori a tots els subjectes passius, sinó només a aquells que en l’actualitat tenen l’obligació de portar a terme l’autoliquidació de l’IVA amb una periodicitat mensual -a saber: subjectes passius inscrits en el Registre de Devolució Mensual de l’IVA - REDEME; grans empreses el volum d’operacions durant l’any natural immediat sigui superior a 6 milions d’euros; i grups de IVA-. Així mateix, s’aplicarà als subjectes passius que, de forma voluntària i mitjançant la corresponent declaració censal, decideixin acollir-s’hi.

De forma excepcional, en aquest primer any d’aplicació del SII -amb tota probabilitat al mes de maig- es permetrà la sortida del Registre de devolució mensual per a tots aquells empresaris que considerin que la càrrega d’estar inclosos en el nou sistema de gestió de l’IVA és excessiva.

Un altre aspecte a tenir en compte és que l’empresari subjecte al nou sistema quedarà rellevat no solament de l’obligació de l’administració dels actuals llibres registre, sinó també de l’emplenament i presentació dels models 340 (REDEME) i 347 (declaració d’operacions superiors a 3.005,06 euros), així com del model 390 (resum anual de l’IVA); únicament estarà obligat a presentar les corresponents autoliquidacions de l’IVA en un termini superior a deu dies a l’actualment vigent. Està en projecte que més endavant la mateixa Agència Tributària posi a disposició del contribuent un sistema de confirmació d’un esborrany de declaració, en un procediment similar a l’actual de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

Ja per finalitzar aquesta anàlisi, esperem que a llarg termini aquest nou sistema de gestió de l’impost sobre el valor afegit redundi en benefici de tots. Perquè ara, del que estem plenament convençuts és que no hi havia cap necessitat d’implantar-lo d’una forma tan compromesa i precipitada després de tres anys en mode letargia, amb el greuge afegit que suposa l’estranya i artificial divisió establerta del mateix exercici 2017. En qualsevol cas, i per tot el que s’ha dit aquí, molta sort contribuent de l’IVA.